නිවන් මගහේතු පල හේතුවට ලැබෙන ඵල ������������ ��������������������� ��������������� ���������

������������ ��������������������� ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close