නිවන් මග ��������������������� ������������ ��������������������� ������������

��������������������� ������������ ��������������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close