��������������� ������

��������������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා