නිවන් මගඥාන ������������������������ ������������������ ���������

������������������������ ������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close