ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම්මානසික රෝග ������������ ������������������������������������

������������ ������������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close