නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය ������������������ ������������ 16

������������������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close