අභිධර්මය ��������������������������� 14

��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close