විශ්ව සම්භවයක්ෂණ සම්පත්තිය ��������������������� ������������������������������ 1

��������������������� ������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close