නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������������� ������������������������

��������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close