නිවන් මගධර්ම ��������� ��������� ���������������������������

��������� ��������� ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close