පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් ������������������������ ��������� ������ ������������������ ���������������

������������������������ ��������� ������ ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close