සුගතිගාමී වීම ������������������������������ ��������� ������������ ������������������ 1

������������������������������ ��������� ������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close