සුගතිගාමී වීම ������������������������������ ��������� ������������ ������������������

������������������������������ ��������� ������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close