නිවන් මගදහම් සාකච්ඡා කිරීම ��������� ������������ ������ ������������ ���������

��������� ������������ ������ ������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close