නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ������������������

������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close