නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������������������������������

������������������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close