නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලඅරිහත් ������ ���������

������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close