නිවන් මගනිවන ������������ ��������������������� ������������ ���������������������������

������������ ��������������������� ������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close