ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පෙර කළ කර්ම ������������������ ���������

������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close