ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්උප්පත්ති ������������ ���������������

������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close