නිවන් මගඥාන ��������������� ������ ��������� ��������������� ������������

��������������� ������ ��������� ��������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close