භාවනාව ��������� ������������������������������ 43

��������� ������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close