නිවන් මගආයතන හය ��������� ������������������ ��������� ���������

��������� ������������������ ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close