නිවන් මගආයතන හය ������ 5

������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close