නිවන් මගආයතන හය ������ 1

������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close