නිවන් මගනිවන ������������������ ��������� ��������������������������� ��������� ������������������������ ���������������

������������������ ��������� ��������������������������� ��������� ������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close