නිවන් මගනිවන ������������������������������������ ���������������

������������������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close