නිවන් මගනිවන ������������ ��������������������� ������������

������������ ��������������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close