දාන කථාපාරමිතා ������������������ ��������������������� ���������������������

������������������ ��������������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close