නිවන් මග ������������������������ ������������������ 262

������������������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close