නිවන් මගනිවන ��������������������������� ���������������������

��������������������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close