පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා ��������������� ��������� ������������ ���������������������

��������������� ��������� ������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close