අභිධර්මයසුද්ධාෂ්ඨක ������������

������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close