අභිධර්මයසුද්ධාෂ්ඨක ������������ 8

������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close