අභිධර්මයසුද්ධාෂ්ඨක ������������ - ������������ 3

������������ - ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close