අභිධර්මයසුද්ධාෂ්ඨක ��������� 4

��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close