අභිධර්මයසුද්ධාෂ්ඨක ���������

��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close