විශ්ව සම්භවය ������������ ��������������� ��������� ������������ ��������������� ��������������� ������ ��������������� 1

������������ ��������������� ��������� ������������ ��������������� ��������������� ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close