විශ්ව සම්භවය ������������ ��������������� ��������� ������������ ��������������� ��������������� ������ ���������������

������������ ��������������� ��������� ������������ ��������������� ��������������� ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close