ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂය ������������ ������������ ���������������

������������ ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close