අභිධර්මයචිත්තයසිත ��������������� ������������������ ������������������������

��������������� ������������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close