නිවන් මගධර්ම ���������������

��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close