නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මපංච ඉන්ද්‍රිය ��������������������������� ���������������������

��������������������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close