නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මපංච ඉන්ද්‍රිය ��������������������������� ��������������������� 44

��������������������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close