පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් ��������������� ��������������� ������ ��������� ���������������������

��������������� ��������������� ������ ��������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close