නිවන් මගරූපස්කන්දය ������������������ ������ ������������������ ��������������� ��������������� ������ 4

������������������ ������ ������������������ ��������������� ��������������� ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close