නිවන් මගරූපස්කන්දය ������������������ ������ ������������������ ��������������� ��������������� ������

������������������ ������ ������������������ ��������������� ��������������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close