පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ��������� ������������������ ������������������ ��������������������������� ��������������� ������������������������������

��������� ������������������ ������������������ ��������������������������� ��������������� ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close