������������ 91 යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close