ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂය ��������� ��������������� ������ 1

��������� ��������������� ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close