ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂය ��������� ������������������ ��������� 3

��������� ������������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close