පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ������������ ������������������������ ������������ ���������

������������ ������������������������ ������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close