නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������������ ���������������������

������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close