නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������������ ������������������ 11

������������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close