නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������������������������ ���������������

������������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close