විනය ��������������� ������������ ��������� ������������������������ ������������

��������������� ������������ ��������� ������������������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close